Behandeling begroting 2019 Koggenland

geplaatst in: Nieuws | 0

Op maandag 5 november werd de programmabegroting 2019 behandeld in Koggenland. Fractievoorzitter Rosalien van Dolder sprak namens de VVD het college, de aanwezige medewerkers van de gemeente en de mede-raadsleden toe.

Voorzitter,

Vandaag hebben we de eerste begrotingsbehandeling met de nieuwe raad en het nieuwe college. Allereerst een compliment aan het college en het ambtelijk apparaat voor dit stuk: zowel qua vormgeving als qua inhoud een dikke pluim. De begroting is goed leesbaar en de punten uit de kadernota zijn correct verwerkt. Wij gaan er vanuit dat het managementteam dit doorgeeft aan iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen. Een sluitende begroting op korte termijn en voor de komende jaren, mooi. Vele goede ontwikkelingen voor Koggenland, ik zal er straks zeker een aantal noemen, maar eerst twee zaken waar de VVD zich zorgen over maakt:

Drugsgebruik en Criminaliteit

Voor de VVD is het terugdringen van het drugsgebruik onder jongeren en het aanpakken van drugs gerelateerde criminaliteit heel belangrijk. De cijfers zijn schokkend: bijna de helft van onze jongeren heeft softdrugs gebruikt en ruim een kwart harddrugs. Sommigen van u zullen wellicht zeggen: dat wist ik allang, dat is nu eenmaal zo. De VVD kan zich hier niet bij neerleggen: we moeten blijven schrikken van deze cijfers: het is niet normaal en we mogen dit niet accepteren. Levens van kinderen worden hierdoor verwoest, drugdealers zorgen voor angst en overlast bij onze inwoners.

Bij de behandeling van de kadernota begin juli heeft de VVD al in haar algemene beschouwingen aangegeven dat wij graag op korte termijn nader geïnformeerd willen worden over de precieze invulling van de pilot. Om de urgentie die dit probleem bij de VVD heeft nogmaals te benadrukken dienen wij hiertoe een motie in. Wij geven hierbij nadrukkelijk aan dat het geraamde budget van € 10.000,- voor zowel het informeren van ouders en kinderen als het aanpakken van drugs gerelateerde criminaliteit ons voorzichtig voorkomt.

Jeugdzorg

Ook de uitgaven in de jeugdzorg zijn een zorgenkindje. Forse budgetoverschrijding, een open einderegeling, hebben we nog wel volgende grip op de kosten? In 2019 willen we dit graag
bespreken in de raad: we willen graag duidelijkheid waar het geld precies naartoe gaat, hoeveel erop gaat aan overhead en hoeveel er daadwerkelijk bij de kinderen die het nodig hebben terecht komt. Graag een toezegging van de wethouder op dit punt. We willen meer grip krijgen op de stijgende uitgaven en de verdeling van het geld.

Voorzitter, na deze twee punten van zorg, een greep uit de vele positieve punten uit deze begroting:
Wederom een sluitende begroting met een klein positief resultaat. Het huishoudboekje is nog steeds op orde, daar zijn wij blij mee. Daar moeten de inwoners van profiteren. Niet doordat wij voor Sinterklaas gaan spelen, nee de VVD kijkt altijd eerst naar een mogelijke verlaging van de lasten van de inwoners en de bedrijven:

OZB structureel verlaagd

Vorig jaar kon mijn voorganger Jeroen Schilder nog de mooie boodschap brengen dat de ozb met 10% verlaagd kon worden. En zoals men van de VVD gewend is, we pakken door: deze verlaging
maken we nu ook structureel. Vorig jaar november verdedigde de VVD ook de motie om de hoogte van de afvalstoffenheffing te onderzoeken: met hetzelfde doel: dat iedere euro die onze inwoners betalen zo goed mogelijk voor hen wordt besteed. Binnenkort gaan we met de uitkomsten van dit onderzoek aan de slag. Want, de VVD kijkt altijd kritisch naar de uitgaven: is het wel echt nodig, kan het niet goedkoper? Dat vroegen wij ons af bij het voorgestelde onderzoek of het misschien een goed idee is om 1 centrale basis te hebben voor de buitendienst, kosten geraamd op maar liefst € 25.000,-. En bij twijfel: niet doen. Het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld. Vandaar ons amendement om dit te schrappen.

Subsidieverhoging 10%

De VVD is natuurlijk blij dat we door het gedegen financiële beleid van de afgelopen periode nu in staat zijn om onze lokale verenigingen een verhoging van de subsidie te geven van 10%. Maar ook op dit punt leunen we niet achterover: we willen graag in de eerste helft van 2019 het subsidiebeleid voor de verenigingen evalueren en vragen de wethouder op dit punt dan ook om een toezegging. En zo wordt er enkele maanden na de verkiezingen al keihard gewerkt aan de uitvoering van heel veel punten uit ons coalitieprogramma, ik noem er nog een paar:

  • We werken aan een dementievriendelijke gemeente;
  • We werken aan een experiment voor mensen met uitkering om werken te laten lonen;
  • We werken aan een regelarm legesbeleid: het moet eenvoudiger worden om een vergunning aan te vragen voor initiatieven en evenementen die door onze inwoners en
    verenigingen worden georganiseerd. En ook goedkoper!
  • En, tot slot het past eigenlijk niet in de begroting, want het kost ons helemaal niets: de aanleg van Glasvezel gaat door!

Voorzitter, 2019 wordt een mooi jaar voor Koggenland!

Rosalien van Dolder
Fractievoorzitter VVD