Algemene beschouwingen begroting 2021

geplaatst in: Nieuws | 0

Op maandag 9 november stond de begroting van 2021 op het programma van de gemeenteraad van Koggenland. Onze kersverse fractievoorzitter Bart Krijnen sprak namens de VVD de algemene beschouwingen uit.

Voorzitter,

Voor ons ligt de programmabegroting 2021, een positieve begroting. Echter door technische aanpassingen en door een bestemmingsreserve uit ons financieel gezonde woningbedrijf te halen. Maar…, we hoeven dus geen belastingen te verhogen om onze tekorten op te vangen, en dat stemt de VVD tevreden. Daar straks meer over;

Corona

We leven met elkaar in een bizar jaar, wie had dat vorig jaar gedacht. De Corona crisis raakt ons behoorlijk. Sterfgevallen, zieken, testen of thuisblijven; we hebben allemaal te maken met deze pandemie. De horeca zit inmiddels in een tweede volledige lockdown en ook andere sectoren in Koggenland worden heel hard geraakt. We werken met elkaar zoveel mogelijk thuis, we houden afstand en dragen steeds meer een mondkapje. We zijn dankbaar voor de inzet van alle werknemers in de zorg, bij de politie en/of andere beroepen. En trots op alle ondernemers die met creativiteit en hard werken doorzetten en knokken om het hoofd boven water te houden.

Leefbaar Koggenland

Wat het thuiswerken en thuisblijven zichtbaar heeft gemaakt is dat de waarde van een fijne woonomgeving van groot belang is. Een leefbaar Koggenland met mooie wijken, goede faciliteiten, veilige wegen en een duurzame kijk op de toekomst.

Wonen

Wat de VVD betreft mag de ambitie met betrekking tot de woningbouw omhoog. Ja, er worden mooie wijken gebouwd in Spierdijk, Ursem en De Goorn. En ja op de planning staan nieuwe wijken in Obdam en Berkhout en de vrijkomende schoollocaties in De Goorn en Avenhorn bieden mooie mogelijkheden. Wat de VVD betreft mag het allemaal wat sneller, breder (zorg ook voor woningbouw in Hensbroek) en ruimer. Denk hierbij aan huur-koop woningen aan te bieden, zoals de vroegere Premie A-woningen of andere manieren om eigen woningbezit te stimuleren en scheefhuurders aan te pakken. Dit om de doorstroming te vergroten…. College, pak door!

Faciliteiten

We zijn blij dat de eerste woningen inmiddels aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk. Met meerdere personen thuiswerken, huiswerk maken of digitale raadsvergaderingen bij te wonen vraagt om meer data. Het geeft even wat overlast in de straat maar biedt je de kans om zelf te kiezen voor glasvezel of niet.

De verschillende Doe Teams vanuit onze 14 dorpskernen doen goed werk. Nieuwe speeltuinen, authentieke straatverlichting of schitterend onderhouden perken. Samen doen ze het. We hopen dat het succes van de huidige Doe Teams een motivatie is voor anderen om ook aan de slag te gaan of blijven. We hebben nog een ruime reserve (€ 750.000,-) over van het Miljoen van Jeroen waar de Doe-Teams uit kunnen putten.

We wonen in een mooie gemeente met veel mogelijkheden tot heerlijke recreatie.

We kijken dan ook uit naar een uitbreiding in veilige wandelroutes. Waar nodig willen we het aantal trottoirs vergroten om wandelrondjes veiliger te maken. Volgend jaar willen we tevens de vaarroutes verbeteren en knelpunten als te lage bruggen oplossen.

Duurzaamheid

Om mij heen kijkend in Koggenland zie ik steeds meer daken met zonnepanelen. Met elkaar investeren onze inwoners steeds meer voor het opwekken van groene energie. Wij juichen dit van harte toe. Eerst de daken bedekken voordat we de landerijen gaan vol leggen.

Even een side step;

Wij vinden daarom dat het in maart van dit jaar vastgestelde toetsingskader zonne-energie beter bekend moet zijn bij onze inwoners. Concreet; waarom lijkt de komst van Zonnepark Jaagweg onomkeerbaar (zoals in de krant en op facebook te lezen is)?
Volgens het vastgestelde zonneparkenbeleid moet er immers draagvlak zijn onder de inwoners. Geen draagvlak, geen Zonnepark. Wel draagvlak, wel een zonnepark. 

Gemeentelijk Grondstoffen Plan

Komend jaar gaan we ons richten op de uitvoering van het recycleplan. Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze lasten op afval zo laag mogelijk blijven. Wij zijn een gemeente die bovenaan staat in de lijstjes voor wat betreft afvalscheiding. Prachtig natuurlijk. Maar wij vinden dat dit wel beloond moet worden. We blijven daarom vragen naar de nut en noodzaak van de oranje bak. Afval is geld waard, toch? Laat het ons dan zo min mogelijk kosten.

Jeugdzorg

We kunnen in de behandeling van de begroting niet wegblijven van de enorme kosten die we maken in de jeugdzorg. Wij hebben net als vele anderen gemeente een grote overschrijding in de uitgaven, we geven bijna € 10.000,- per kind uit die zorg nodig heeft. In 2019 bedroeg de overschrijding alleen al ruim 2 miljoen euro. Gaat de inzet van al deze miljoenen wel naar de kinderen die deze zorg nodig hebben. Krijgen zij de kwaliteit zorg die ze nodig hebben? Wat is de effectiviteit van al deze uitgaven op jeugdzorg (ruim €6,5 miljoen in Koggenland)?

Grip op de uitgaven in de jeugdzorg blijft een thema. De kreet, “ja, geven we te veel uit of krijgen we te weinig” vinden wij niet voldoende.

Het is vanzelfsprekend dat wij als raad bij actualiteiten, via kwartaalcijfers en kwartaalrapportages geïnformeerd moeten worden over de jeugdzorg en sociaal domein. Hoe ziet de wethouder dit? En wat voor oplossingen ziet de wethouder om kostenbesparing te bewerkstelligen zonder dat er aan kwaliteit wordt ingeleverd? We kijken uit naar zijn reactie.

Begroting 2021

Tenslotte Voorzitter; Terugkomende op de begroting die wij vandaag vaststellen. Het is voor 2021 een sluitende begroting echter biedt dit ons geen structurele oplossing.

We onderzoeken komend voorjaar met elkaar de oplossingen om de begroting wel op een structurele manier sluitend te kunnen krijgen voor 2022 en verder. Waar kunnen we de uitgaven verantwoord verminderen zonder de belastingen te verhogen.

Het gelijk houden van het percentage OZB is voor ons een van de uitgangspunten geweest voor deze raadsperiode. Dat houden we zo, we laten nu echter de indexering los wat een inflatiecorrectie geeft. Hierdoor nemen we alvast een verantwoordelijke stap in de richting van het structureel oplossen van het tekort in de begroting.

In 2021 zullen we aan de bak moeten met elkaar. De VVD vindt dat Koggenland als financieel sterke en verstandige gemeente echter niet de hand op de knip moet houden. Goede keuzes maken op bezuinigingen, aandacht voor de kinderen in de jeugdzorg, doorpakken op verkeersveiligheid en woningbouw en samen met de Doe Teams onze prachtige gemeente nog mooier maken.

En nu, aan de slag!