Vitale dorpen


Het is goed wonen in Koggenland. Een prachtige plattelandsgemeente in een open en groene omgeving. Het is de ambitie van de VVD Koggenland om de vitaliteit in alle 14 dorpen te behouden en te versterken.


Naast woningbouw op maat in elk dorp is het behoud en uitbreiding van voorzieningen essentieel. Dat betreft zowel lokaal aanwezige kleine zelfstandige winkels voor de dagelijkse boodschappen als de infrastructuur die nodig is om bij de tijd te blijven.


De gemeente moet daarom een visie ontwikkelen om ervoor te zorgen dat ook op lange termijn alle 14 dorpen vitaal en leefbaar blijven. De VVD ziet Koggenland niet als ‘het groene weekend’ van een verder stadse burger.


Bereikbaarheid


Het treinstation is Obdam is voor ons belangrijk ook het bus knooppunt naar Amsterdam in Scharwoude moet blijven. De inzet van de Koggehopper tussen Heerhugowaard, Ursem, Hensbroek en Obdam zorgt voor een betaalbare vervoer oplossing. Wij pleiten ervoor dat de gemeente de inzet van dit vrijwilligersinitiatief omarmt en aandringt op uitbreiding naar de overige dorpen van Koggenland. Openbaar vervoer (ook in gering aanbod) tussen de kleine dorpskernen en de gecentreerde winkelgebieden van Obdam en De Goorn/Avenhorn vergoot de leefbaarheid.


Openbare ruimte


VVD Koggenland wil de komende jaren extra investeren in de kwaliteit van de openbaren ruimte in al onze kernen.


De kwaliteit van het openbaar groen in Koggenland moet echt omhoog. De kwaliteit moet ook in alle 14 de kernen even hoog zijn. Er moet meer groen en meer bomen geplant worden en er moet meer aandacht zijn voor biodiversiteit. Een goed natuurbeleid is niet alleen van belang om bijvoorbeeld hittestress te voorkomen en clusterbuien aan te kunnen, maar draagt ook bij aan een fijn leefklimaat voor onze inwoners.


Daarnaast moet het onkruid harder aangepakt worden en ook hier geldt dat er in elke kern evenveel aandacht voor moet zijn.


De dorpsgesprekken en doe-teams hebben ons geleerd dat inwoners heel veel waarde hechten aan het groen in hun dorp. Daarnaast is duidelijk geworden dat de inwoners heel graag meedenken over de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte: speeltoestellen voor de allerkleinsten, natuurspeeltuinen, buitensportvoorzieningen voor jong en oud, picknickbanken, dat vinden onze inwoners belangrijk. De gemeente moet de inwoners hier meer bij betrekken: waar hebben zij behoefte aan.

 

Openbaar groen


Het huidige onderhoudsniveau van het openbaar groen willen wij verbeteren. Een goede onkruidbestrijding is noodzakelijk om het aangezicht van het straatbeeld te verbeteren.


Een upgrade van het onderhoudsniveau van de bermen langs de ‘gangbare’ toegangswegen naar onze dorpen èn onze dorpslinten is meer dan wenselijk (het maakt de weg overzichtelijker, veiliger en fraaier). Vaker maaien dus!


Het voordelig verkopen van snippergroen moeten we blijven stimuleren.


Huisvuil


 De HVC moet zich richten op zijn primaire taak: afval inzamelen en verwerken. Het ophalen aan huis van grofvuil moet (beperkt) mogelijk blijven zonder er extra voor te betalen. Het wegbrengen van grofvuil naar het depot in Obdam kan reeds langer door de gewijzigde openingstijden op de zaterdag. Voor het groene snoei/tuinafval willen we de mogelijkheid bieden dat dit 24/7 kan worden langsgebracht.


Afval is geld waard; De kosten voor huisvuil (afvalstoffenheffing) mag wat ons betreft niet stijgen. Wij pleiten voor het correct scheiden van huisvuil, mits dit ook door de HVC correct verwerkt wordt en niet op een grote hoop beland.


VVD Koggenland vindt dat de gemeente meer moet inzetten op het scheiden van afval, recycling en het tegengaan van zwerfafval. VVD Koggenland is echter tegen invoering van een recycletarief waarbij inwoners betalen per kilo of per keer dat de bak aan de weg wordt gezet.