Werk en Inkomen

VVD Koggenland vindt dat de beste hulp, die je iemand die geen werk heeft kunt bieden, de kans op een baan is. En niet het verstrekken van een uitkering.  Wij zijn voor werken naar vermogen. Alle inspanning moet zijn gericht op uitstroom naar de arbeidsmarkt. Daarom wil VVD Koggenland de komende jaren stevig inzetten op re-integratie. Gebruikmaken van bestaande ‘instrumenten’ zoals loonkostensubsidie en werken met behoud van uitkering.

Tevens zal van eenieder die een uitkering ontvangt en die niet deelneemt aan een re-integratietraject een passende tegenprestatie worden gevraagd.

Voor werkenden en niet-werkenden met een laag inkomen is er Bijzondere Bijstand. VVD Koggenland is tegen het ambtshalve toekennen van financiële extra’s .

Hier geldt: we zijn voorstander van ‘regelarm’: niet iedereen hetzelfde geven omdat de regels dat voorschrijven, maar een passende oplossing  bieden voor iedere inwoner die dat nodig heeft.

Financiën

Een krachtige en vitale gemeente heeft het huishoudboekje op orde. Een goede financiële positie is dé voorwaarde voor nieuwe plannen. Mede namens de VVD zijn de financiën van Koggenland op orde. Het financiële fundament ‘staat als een huis’.

De VVD blijft inzetten op:

  • Woningwaarde omhoog, dan het percentage OZB omlaag (te betalen bedrag blijft dan gelijk)
  • Belastingen en heffingen zo laag als mogelijk
  • Leges kostendekkend
  • Een kleine en zuinige gemeentelijke overheid

Ondernemen

VVD Koggenland is voorstander van ondernemingsvrijheid. Agrariërs, ZZP’ers en het MKB zijn onze ondernemers, zij zorgen voor banen en bieden faciliteiten zodat we prettig wonen en leven in Koggenland.

Ondernemers moeten geen hinder ondervinden van regelgeving. Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels om die te schrappen.

Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. We moeten daarom zorgen voor een goede en veilige omgeving waar ondernemers zich graag vestigen. Bedrijventerreinen en de infrastructuur voor ondernemers in het buitengebied moeten voldoen aan de eisen die eigenlijk gemeengoed zijn, bereikbaarheid (zowel digitaal -snel internet- als fysiek

-parkeergelegenheid en toegankelijkheid-) is een prioriteit.

De gemeente moet in overleg met de ondernemers in de winkelgebieden om deze winkelgebieden aantrekkelijk te maken voor nieuwe winkeliers, zodat het aanbod verbreed kan worden.

In Koggenland willen we vitale, levendige bedrijventerreinen. Uitbreiding van bedrijventerreinen alleen aansluitend aan bestaande terreinen (Ursem, De Goorn/Avenhorn, Obdam).

Lokale en regionale ondernemers moeten daar waar mogelijk voorrang hebben bij aankopen of het betrekken van diensten door de gemeente. Het lokaal inkoopbeleid waar de VVD zich de afgelopen jaren al sterk voor gemaakt heeft, moet verder worden verbeterd.

Concreet:

  • Weg met overvloed aan regelgeving
  • Verbeteren van digitale en fysieke bereikbaarheid
  • Winkelaanbod verbreden
  • Ondernemers als voortrekkers in de energietransitie (zie ‘Duurzaamheid’)