Werk en Inkomen


VVD Koggenland vindt dat de beste hulp, die je iemand die geen werk heeft kunt bieden, de kans op een baan is. En niet het verstrekken van een uitkering. Wij zijn voor werken naar vermogen. Alle inspanning moet zijn gericht op uitstroom naar de arbeidsmarkt. Daarom wil VVD Koggenland de komende jaren stevig inzetten op re-integratie. Gebruikmaken van bestaande ‘instrumenten’ zoals loonkostensubsidie en werken met behoud van uitkering.


Tevens zal van eenieder die een uitkering ontvangt en die niet deelneemt aan een re-integratietraject een passende tegenprestatie worden gevraagd.


Voor werkenden en niet-werkenden met een laag inkomen is er Bijzondere Bijstand. VVD Koggenland is tegen het ambtshalve toekennen van financiële extra’s .


Hier geldt: we zijn voorstander van ‘regelarm’: niet iedereen hetzelfde geven omdat de regels dat voorschrijven, maar een passende oplossing bieden voor iedere inwoner die dat nodig heeft.


Ondernemen


Wij zijn voorstander van ondernemingsvrijheid. Agrariërs, ZZP’ers en het MKB zijn onze ondernemers, zij zorgen voor banen en bieden faciliteiten zodat we prettig wonen en leven in Koggenland. Ondernemers moeten geen hinder ondervinden van regelgeving. We willen een gemeente zijn die inwoners een locatie biedt om te kunnen ondernemen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers om het beste te doen. We moeten daarom zorgen voor een goede en veilige omgeving waar ondernemers zich graag vestigen. Bedrijventerreinen en de infrastructuur voor ondernemers in het buitengebied moeten voldoen aan de eisen die eigenlijk gemeengoed zijn, bereikbaarheid (zowel digitaal -snel internet- als fysiek – parkeergelegenheid en toegankelijkheid-) is een prioriteit. In Koggenland willen we vitale, levendige bedrijventerreinen. Uitbreiding van bedrijventerreinen moet alleen aansluitend aan bestaande terreinen (Ursem, De Goorn/Avenhorn, Obdam).


De agrarische sector is een belangrijke pijler van onze lokale economie. Waar gewenst moet gewerkt worden aan ontwikkelruimte voor deze bedrijven en ook nevenactiviteiten, zoals verkoop aan huis of een B&B, moeten mogelijk zijn. Producten uit de regio worden al gepromoot, maar daar liggen nog volop kansen. Een ruimhartig beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing is nodig.


De gemeente blijft in overleg met de ondernemers in de winkelgebieden om deze winkelgebieden aantrekkelijk te maken voor nieuwe winkeliers, zodat het aanbod verbreed en verbeterd kan worden.


Lokale en regionale ondernemers willen wij waar mogelijk voorrang bieden bij het aankopen of het betrekken van diensten door de gemeente. De externe expertise die door de gemeente wordt ingehuurd willen we voornamelijk bij lokale ondernemers ophalen en inhuren.