Oppositie Koggenland werkt niet mee aan vooraf vastleggen annuleren OZB-verhoging bij meevallers.

geplaatst in: Nieuws | 0
De oppositie in Koggenland sloeg de plank vanavond volledig mis; de mogelijkheid om door middel van een amendement op de voorgenomen OZB-verhoging, die onderdeel uitmaakte van de ombuigingen/bezuinigingen vanavond, mogelijke meevallers niet optioneel maar als een verplichting ten gunste te laten komen van de inwoners werd door GBK en Pvda-Groenlinks afgewezen. Als het extra geld uit bijvoorbeeld het gemeentefonds er niet komt dan is het spijtig en blijft alles zoals nu is besloten. Mochten er echter wel meer financiële middelen komen dan nu vastgesteld, dan is het zeker dat dit ten gunste komt van Koggenlanders en kunnen de ambtenaren dit alvast meenemen in de begroting zonder de raad daarover te consulteren. Vooruitzien = regeren volgens de VVD, dat is onderdeel van de kader stellende rol van de gemeenteraad. Gelukkig voor onze inwoners zorgde de coalitie voor een twee derde meerderheid.
 
Kort verhaal over het agendapunt 1.03.01 van vanavond (19-04-2021) 👇🏻
Geen OZB verhoging om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen bij financiële meevallers! Amendement Aangenomen!
Wanneer er een financiële meevaller is, moet de OZB verhoging van tafel. Wij willen de inwoners niet belasten met deze lastenverzwaring. Geen bezuinigingen op voorzieningen of verenigingen. Niet korten op de uitgaven van een nieuwe gymzaal in Obdam en de nieuwbouw van de basisschool in Hensbroek! 
 
 
Lang verhaal 👇🏻
De coalitiepartijen VVD, CDA en WK staan achter het raadsvoorstel van het college voor wat betreft de sluitende meerjarenbegroting. Koggenland staat voor de uitdaging om ruim € 2 miljoen te moeten bezuinigen op de structurele uitgaven.
 
De coalitie steunt de door het college voorgestelde bezuinigingen en ombuigingen. Wijzigingen in de openingstijden van het gemeentehuis, verlagen van opleidingskosten voor ambtenaren, slimmere omgang met materialen in de gymzalen en het collectief verstrekken van hulpmiddelen vanuit de wmo. Door het niet meer extern inkopen van een aantal trajecten van jeugdhulpverlening wordt de grootste bezuiniging behaald (€ 445.000,- besparing). Dat hiervoor de formatie op de afdeling zorg en welzijn wordt vergroot is begrijpelijk.
 
De coalitie is verheugd over de slimme manier van het inzetten van de uitruil rioolheffing. 🚽Nieuw ontwikkelde onderhoud methodes zorgen dat rioleringen langer meegaan, waardoor onderhoudskosten lager uitpakken. Koggenland heeft hierdoor € 10 miljoen in de voorziening riolering opgebouwd. Door middel van een uitruil rioolheffing met de OZB blijven de lasten voor de inwoners gelijk (een verlaging in de rioolheffing van €40,- tov een stijging in de OZB van €40,-).
 
Ondanks deze besparingen ontkomt Koggenland er niet aan om de inkomsten te verhogen. Het rijk heeft het BTW percentage op afvalstoffenheffing verhoogd van 6 naar 21 procent. Koggenland gaat deze verhoging nu ook doorberekenen. Dit betekent een stijging van €41,- per woning. Koggenland volgt hiermee de regio en het advies van de VNG. Tevens stelt het college voor om per 1 januari 2022 toeristenbelasting te heffen. Koggenland behoort tot één van de weinige gemeenten in Nederland die nog geen toeristenbelasting int.
 
Het college doet tevens een voorstel voor het verhogen van de OZB wanneer de te verwachtte extra inkomsten vanuit het gemeentefonds (de rijksbijdrage) tegenvallen. De coalitie steunt deze maatregel als noodzakelijke noodgreep om de structurele begroting sluitend te krijgen. Met deze keuzes wordt voorkomen dat er bezuinigen moeten plaatsvinden richting de gemeentelijke voorzieningen of verenigingen in onze dorpen. De coalitiepartijen onderschrijven daarom de wens van het college om deze lastenverzwaring direct te laten vervallen wanneer er een positieve uitkering vanuit het gemeentefonds plaatsvindt.
 
Wij hebben daarom met de coalitiepartijen CDA en WK tijdens de raadsvergadering van 19 april een amendement ingediend waarin wij benadrukken dat wanneer er in de komende periode sprake zal zijn van een voor Koggenland positieve ontwikkeling inzake de uitkering van het gemeentefonds en/of elke andere financiële meevaller tot € 235.000,-, de voorgestelde OZB verhoging vervalt.
Amendement OZB verlaging bij financiële meevaller;
✅ 13 stemmen voor (VVD/CDA/WK)
🛑 5 stemmen tegen (GBK/PvdA-GL)